Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Διεθνή Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχων για την προμήθεια ειδών  τροφίμων που θα διατεθούν στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ,  των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου και Καρπάθου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας (ΤΕΒΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός  της Πράξης ανέρχεται σε ,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD).

Αναθέτουσα αρχή του Διαγωνισμού είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία ασκεί αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη των ομάδων αυτών.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη ή μειοδοτών για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τα νησιά της Δωδεκανήσου (Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Αστυπάλαια, Κάρπαθο, Κάσο) για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΤΕΒΑ. Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια των εξής κατηγοριών τροφίμων: Βρεφικές τροφές, ελαιόλαδο, πουλερικά, είδη κρεοπωλείου, είδη παντοπωλείου και είδη οπωροπωλείου.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) , καθώς και  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων .

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Επίσης, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκανήσου) και στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Η Διακήρυξη και η Περίληψη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   καθώς και του προγράμματος «Διαύγεια» 

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια κα Αντωνία Δικαίου, στον τηλεφωνικό αριθμό 22413-60543, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα (e-mail: @), Διοικητήριο, Τ.Κ. 85100, Ρόδος.