Αριθμός / Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 50706

Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 484.622,88

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-07-2018 21:00:00

 

Συνημμένα αρχεία :

 

——–18-6-2018—————————————————-

Διευκρινήσεις (υπ’ αριθ .1) επί του διαγωνισμού στο αρ. πρωτ.5340/18-6-2018 έγγραφο

 

——–27-6-2018—————————————————-

Διευκρινήσεις :

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο Παράρτημα Γ΄

Οι ποσότητες και οι τόποι παράδοσης των προϊόντων περιέχονται στο Παράρτημα Δ΄

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ τα περιεχόμενα των συμπιεσμένων αρχείων που δημοσιεύθηκαν στις 11-6-2018 που αφορούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις κατανομές ποσοτήτων ανά είδος και τους τόπους παράδοσης