Διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για τα σχολικά έτη 2014-2015, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριοκατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κυκλάδων από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από 11-09-2014 μέχρι 31-8-2015, όπως φαίνεται στα συνημμένα τμήματα (ομάδες) του παραρτήματος Α της διακήρυξης. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται συνολικά για το σχολικό έτος 2014-2015 στο ποσό των ,41€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%.
 
Όλη η Διακήρηξη.