ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της αριθ.12134/1259/2014 διακήρυξη

ΣΧΕΤ:1.Από 13-2-2014 αίτηση «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗΣ» (αριθ.πρωτ. στην υπηρεσία 1712/13-2-2014)

            2.Από 13-2-2014 αίτηση Τ.Χατζάκη (αριθ.πρωτ. στην υπηρεσία 1711/13-2-2014)

 

 Απαντώντας στις πιο πάνω σχετικές αιτήσεις σας αναφορικά με την διακήρυξη καταπολέμησης κουνουπιών (αριθ.διακ.12134/1259/2014), σας γνωρίζουμε ότι το ελάχιστο και το άριστο όριο βαθμολόγησης αναγράφονται στο άρθρο 16 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στη σελίδα 36.

 Λόγω της ανάγκης για την άμεση διενέργεια της εντομοκτονίας αποφασίστηκε ο διαγωνισμός να διενεργηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1α του ΠΔ 118/2007. Η προθεσμία για τη διενέργεια του διαγωνισμού ορίστηκε σε 17 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο ΦΕΚ, η οποία και δημοσιεύτηκε στις 7-2-2014. Στο ίδιο άρθρο δεν ορίζεται ότι η ανάρτηση της διακήρυξης, η οποία έγινε στις 12-2-2014  – τμήμα της οποίας είναι  και οι τεχνικές προδιαγραφές –  πρέπει να είναι ταυτόχρονη με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

Για προβολή του εγγράφου πατήστε εδώ.