Διαβίβαση του φακέλου τροποποίησης της υπ’ αριθ. 131300/21-2-2003 κ.υ.α. έγκρισης περιβαλλοντικών του λιμένα Σύρου, για την εγκατάσταση και λειτουργία ναυτιλιακού ραντάρ εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50973/3249/5-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης με θέμα: «Διαβίβαση του φακέλου τροποποίησης της υπ’ αριθ. 131300/21-2-2003 κ.υ.α. έγκρισης περιβαλλοντικών του λιμένα Σύρου, για την εγκατάσταση και λειτουργία ναυτιλιακού ραντάρ εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα», κατά τις διατάξεις του ν.4014/2011 (Α΄ 209) (όπως ισχύει) .

Ο φάκελος τροποποίησης της εν θέματι απόφασης, έχει καταχωρηθεί από το φορέα του έργου (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου), στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με ΠΕΤ : 1811009321,  έχει διαπιστωθεί ότι η πληρότητα του είναι επαρκής, και καθίσταται διαθέσιμος (ανοιχτός στην πρόσβαση) στο ΗΠΜ. 

 

Η ανακοίνωση.