Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50973/3249/5-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης με θέμα: «Διαβίβαση του φακέλου τροποποίησης της υπ’ αριθ. 131300/21-2-2003 κ.υ.α. έγκρισης περιβαλλοντικών του λιμένα Σύρου, για την εγκατάσταση και λειτουργία ναυτιλιακού ραντάρ εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα», κατά τις διατάξεις του ν.4014/2011 (Α΄ 209) (όπως ισχύει) .

Ο φάκελος τροποποίησης της εν θέματι απόφασης, έχει καταχωρηθεί από το φορέα του έργου (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου), στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με ΠΕΤ : 1811009321,  έχει διαπιστωθεί ότι η πληρότητα του είναι επαρκής, και καθίσταται διαθέσιμος (ανοιχτός στην πρόσβαση) στο ΗΠΜ. 

 

Η ανακοίνωση.