Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση του φακέλου Ανανέωσης – Τροποποίησης της ΑΕΠΟ για τη Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.