Την  πορεία των διαπραγματεύσεων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο  εξέτασαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης με τον Προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας κ. Αντώνη Βουτσίνο και προσδιορίστηκαν οι στόχοι της Περιφέρειας σε ότι αφορά το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Η διαπραγμάτευση φτάνει στο τελικό στάδιο με την οριστικοποίηση των πόρων ανά Άξονα και Τομέα που θα συζητηθούν στην Τεχνική Σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Αμέσως μετά την οριστικοποίηση θα υπάρξει ένα στάδιο διαβούλευσης με όλους τους φορείς.

Στόχος της Περιφέρειας είναι να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι για την ανάπτυξή της.

Η επίτευξη του στόχου για ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πολυτομεακό και πολυταμειακό μας δίνει τη δυνατότητα για ολοκληρωμένες τοπικές παρεμβάσεις από την Περιφέρεια και τους τοπικούς φορείς χωρίς την εμπλοκή των κεντρικών Υπουργείων.

Διαφαίνεται η δυνατότητα αύξησης των πόρων προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από τα τέσσερα (4) τομεακά προγράμματα, είτε με εκχώρηση πόρων είτε με εγγραφή των έργων στα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα, είναι ο επόμενος στόχος μας.

 Προσδοκούμε πρόσθετους πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες κοινωνικές ανάγκες (υποστήριξη της απασχόλησης των ανέργων, βρεφονηπιακών σταθμών, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κ.λ.π.)

Από το Ταμείο Συνοχής προσδοκούμε πόρους για έργα προσπελασιμότητας (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια κ.λ.π.)

Από το ΕΠΠΕΡΑΑ για τα έργα Περιβάλλοντος (νερά, λύματα, απορρίμματα).

Από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που μετά την απόφαση εκχώρησης του 1/3 του προγράμματος στις Περιφέρειες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων τόνωσης και ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα ανά νησί καθώς επίσης  η δυνατότητα στήριξης των Νέων Αγροτών και βεβαίως η διεύρυνση των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ και LEADER .

Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας που αφορά κυρίως τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και άρα είναι σημαντική η αξιοποίησή του από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Τέλος, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προσδοκούμε αντίστοιχα αυξημένους πόρους για τις υπόλοιπες υποδομές όπως π.χ. για την Υγεία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό κ.λ.π