ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική πράξη αντικειμενικής αδυναμίας διενέργειας εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους υποψηφίων για τη χορήγηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων, στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη :     

1.      Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’  87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.      Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Π.Δ. 130/2010 (Α’ 223) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3.      Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

4.      Tα άρθρα 1-16 του N.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5.      Το Π.Δ. 113/2012 (Α’ 198) «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», καθώς και την με αριθμό 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/6-3-2013 (Β’ 519) Υ.Α. «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 22/1976 (Α’ 6) ή το Π.Δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρίθ. 71993/301/Φ113/03-07-2015 (Β’ 1422) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την υπ.αρίθ. 84123/305/Φ113/08-08-2016 (Β’ 2481) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, συμπληρώθηκε και ισχύ.

6.      Την με αριθμό 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/14-8-2013 (Β’ 1983) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου».

7.      Το Π.Δ. 112/2012 (Α’ 197) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».

8.      Την με αριθμό 411/14/Φ.Γ.9.6.4/10-01-2013 (Β’ 21) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών» και τις με αριθμό 5571/379/Φ.Γ.9.6.4/25-04-2013 (Β’ 1022) και 8441/560/Φ.Γ.9.6.4/03-07-2013 (Β’ 1643) τροποποιήσεις αυτής.

9.      Το Π.Δ. 115/2012 (Α’ 200) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβητών και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις».

10.  Το Π.Δ. 108/2013 (Α’ 141) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».

11.  Την με αριθμό 10574/661/ΦΓ9.6.4/05-09-2013 (Β’ 2190) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

12.  Το Π.Δ. 114/2012 (Α’ 199) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις».

13.  Την με αριθμό 8774/15/Φ.350/14-02-2018 (Β’ 430) ΚΥΑ «Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για την διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες».

14.  Την ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας διενέργειας συγκεκριμένων εξετάσεων.

15.  Τα αιτήματα υποψηφίων πολιτών για απόκτηση αδειών και την ανάγκη εξυπηρέτησής τους.

16.  Τις πρωτοβουλίες αναζήτησης, εξεύρεσης και εξασφάλισης μηχανημάτων έργου για τις εξετάσεις του Π.Δ. 113/2012 της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου και τη σχετική διαπίστωση από την τοπική επαγγελματική πραγματικότητα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    

Διαπιστώνουμε αντικειμενική αδυναμία διενέργειας εξετάσεων

 

πρακτικού μέρους στις κάτωθι ειδικότητες και βαθμίδες ως εξής:

Α) Π.Δ. 112/2012 (Α’ 197): Άδεια Εργοδηγού Υδραυλικού

 

Β) Π.Δ. 115/2012 (Α’ 200): Άδεια Αρχιτεχνίτη και Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης

                                           Ειδικότητας

 

                                       Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ Τάξης και Α’ Τάξης

                                        Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β’ Τάξης και Α’ Τάξης

                                       

Γ) Π.Δ. 108/2013 (Α’ 141): Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας και Άδεια Εγκαταστάτη

                                        Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας 1ης ή/και 2ης Ομάδας

 

Δ) Π.Δ. 113/2012 (Α’ 198): Άδεια Χειριστή Μ.Ε. 2η Ειδικότητα Α’ Ομάδα (πλην της κατηγορίας 2, 3

                                        και 5 του πίνακα Β3 της ΚΥΑ οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 (Β’ 1983)

                                         Άδεια Χειριστή Μ.Ε. 3ης , 4ης , 5ης , 6ης , 7ης , 8ης Ειδικότητας Ά ή/και Β’   

                                       Ομάδας

 

πρακτικού και θεωρητικού μέρους στις κάτωθι ειδικότητες και βαθμίδες ως εξής:

Α) Π.Δ. 114/2012 (Α’ 199): Άδεια Αρχιτεχνίτη και Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης (υγρών και

                                           αερίων καυσίμων), δεν έχουν συγκροτηθεί επιτροπές.  

 

μέχρι την άρση των προαναφερθέντων αντικειμενικών αδυναμιών ή μέχρι την διαπίστωση νέων.

 

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3861/2010 και ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

image_print