Προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια των Χημικών Πρόσθετων για την Παραγωγή Διοξειδίου του Χλωρίου στην Προχλωρίωση της ΕΕΝ Ρόδου και Μίσθωση της Μονάδας παραγωγής του τελικού προϊόντος». Προϋπολογισμός: 59.982,00 € (μή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (pdf)

Διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια των Χημικών Πρόσθετων για την Παραγωγή Διοξειδίου του Χλωρίου στην Προχλωρίωση της ΕΕΝ Ρόδου και Μίσθωση της Μονάδας παραγωγής του τελικού προϊόντος». Προϋπολογισμός: 59.982,00 € (μή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (pdf)

Διευκρίνιση για τον συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας : «Προμήθεια των Χημικών Πρόσθετων για την Παραγωγή Διοξειδίου του Χλωρίου στην Προχλωρίωση της ΕΕΝ Ρόδου και Μίσθωση της Μονάδας παραγωγής του τελικού προϊόντος» (12-05-2020) (pdf)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (txt) (αποθηκεύστε και μετονομάστε σε .xml)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (doc)
 

image_pdfimage_print