ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης "Aphetor Colossus"

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από τεχνο-οικονομική άποψη προσφορά

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Ιδίους πόρους Περιφ. Νοτίου Αιγαίου

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

21/05/2021 και ώρα 11:00

 

Διακήρυξη

Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών

 

 

image_print