Περιγραφή:
Αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων (άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, επισκευή υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας και καθαρισμός των τάφρων αλλά και των ερεισμάτων) σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Πόθια – Βαθύ της νήσου Καλύμνου, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας.

 

1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΘΙΑ – ΒΑΘΥ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας ,68 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

2. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΘΙΑ – ΒΑΘΥ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας ,68 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

3. Τεχνική Έκθεση (pdf)

4. Προϋπολογισμός Μελέτης (pdf)

5. Τιμολόγιο Προσφοράς (pdf)

6. Ειδική Συγγραφή-Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.-Τ.Σ.Υ.) (pdf)

7. Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. (pdf)

8. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ σε μορφή .xml (zip)

9. Έντυπο Προσφοράς (pdf)