Περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση επεμβάσεων (άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κλάδεμα των αναπτυγμένων θάμνων πικροδάφνης και καθαρισμός των τάφρων αλλά και των ερεισμάτων) σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Καστέλι – Αργινώντα της νήσου Καλύμνου, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας.

 

1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 59.919,36 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

2. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 59.919,36 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

3. Τεχνική Έκθεση (pdf)

4. Προϋπολογισμός Μελέτης (pdf)

5. Τιμολόγιο Προσφοράς (pdf)

6. Ειδική Συγγραφή-Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.-Τ.Σ.Υ.) (pdf)

7. Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. (pdf)

8. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ σε μορφή .xml (zip)

9. Έντυπο Προσφοράς (pdf)

 

 

 

image_print