Περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση επεμβάσεων, όπως  άρση καταπτώσεων, καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικής τάφρου,  κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και  τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Αργινώντα –  Σκάλια, της νήσου Καλύμνου, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας τους.

 

1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ – ΣΚΑΛΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας ,94 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

2. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ – ΣΚΑΛΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας ,94 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

3. Τεχνική Έκθεση (pdf)

4. Προϋπολογισμός Μελέτης (pdf)

5. Τιμολόγιο Προσφοράς (pdf)

6. Ειδική Συγγραφή-Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.-Τ.Σ.Υ.) (pdf)

7. Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. (pdf)

8. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ σε μορφή .xml (zip)

9. Έντυπο Προσφοράς (pdf)