1. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την παροχή της υπηρεσίας "ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΛΥΣΟΥ" Εκτιμώμενης αξίας 59.052,44 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την παροχή της υπηρεσίας "ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΛΥΣΟΥ" Εκτιμώμενης αξίας 59.052,44 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

3. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης (pdf)

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (pdf)

5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf)

6. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (txt) (αποθηκεύστε και μετονομάστε σε .xml)

7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (pdf)

image_print