1. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη μελέτη με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ» Εκτιμώμενης αξίας 59.908,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (pdf)

2. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη μελέτη με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ» Εκτιμώμενης αξίας 59.908,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (pdf)

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (pdf)

4. EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (pdf)

5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (pdf)

6. ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ σε μορφή .xml (zip)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 3 Οκτωβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/diakiryxi-synoptikou-diagonismou-gia-tin-synapsi-dimosias-symvasis-me-kritirio-anathesis-tin-pleon-symferousa-apo-oikonomiki-apopsi-prosfora-vasei-veltistis-schesis-poiotitas-timis-gia-ti-meleti-me