Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΚΑΡΗ».
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  εκπόνησης της μελέτης:
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΚΑΡΗ».
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)

 

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (pdf)

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (pdf)

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (pdf)

ΣΑΥ-ΦΑΥ (pdf)

ΤΕΥΔ (pdf)

ΤΕΥΔ (doc)

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης :

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από τις 18-09-2019 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Π.Ν.ΑΙ. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης σε  προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.