ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Περιφερειακού Φόρουμ με τίτλο "Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από τεχνο-οικονομική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/ 08 /2018 και ώρα 10:00 

 

 

 

 

image_print