ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή υπηρεσιών για την διοργάνωση του “Canto Human Voice Festival”

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνο-οικονομική άποψη προσφορά

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ιδίους πόρους Περιφ. Νοτίου Αιγαίου

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/07/2020 και ώρα 11:00

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14/07/2020 ημέρα Τρίτη στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, γραφείο 15 Διοικητήριο Ρόδος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Aξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, με την υπ’ αριθ. 239/2020 (ΑΔΑ: 63ΗΡ7ΛΞ-895) απόφαση Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00΄ πρωινή της ημέρας αυτής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

image_print