Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016»  -"Κοινωνική Σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου (53)"-Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 33.039,75 €

 

Περίληψη Διακήρυξης , Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικές Προδιαγραφές , Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ,

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής προσφορών  στο  πλαίσιο  συνοπτικούδιαγωνισμού  για  την προμήθεια τροφίμων και ειδών ΒΥΣ

Παράταση ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών ΒΥΣ.