Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016,   για την  « Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού σε ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Δήμου Κω».

– Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  09/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:01

– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/04/2021 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00 μμ

– Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών   : 28/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ

 Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο  είναι  169.036,92 € με Φ.Π.Α. 17%

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Σημαντική ενημέρωση για τεχνικά ζητήματα και την ορθή υποβολή προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (πατήστε εδώ)

image_print