– Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (141938 / 2021)

– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών                   :  08/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:01

– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 μμ

– Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών   : 22/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο  είναι  118.300,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 το ποσό των 118.300,00 €.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) PDF.pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   ΗΤΜL.pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (αρχείο html)