ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                Ρόδος    18/10/2013   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝ. ΔΩΔ/ΣΟΥ                              Αριθμ. Πρωτ 6251           

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου Mειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό και εξωτερικό  για την κάλυψη των  ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Νομού Δωδ/σου )  και των ?/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του Νομού έτους 2014  πρoυπολ με ΦΠΑ ,00 €

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  ?ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»

2. Το Π.?. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ Ά/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/95) «Προμήθειες του ?ηµόσιου Τοµέα και

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4. Τις διατάξεις του Π.?. 118/2007 (ΦΕΚ 150/07) « Κανονισμός Προμηθειών ?ηµοσίου».

5. Το Π.?. 60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών συμβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».

6. Το Π.?. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών ?ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.?. 118/2007 και του Π.?. 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64 /), όπως ισχύει  αναλογικά

7. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α΄) «Περί ?ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και την τροποποίηση αυτού µε την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β) Υπουργική απόφαση .

8. Την µε αριθ. πρωτ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών «Περί αύξησης και ορισµού σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247 Α».

9. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/) «?ικαστική προστασία για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων».

10. Το Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ44/Α/12) «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,

θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ενσωµάτωση της Οδηγίας

2008/6/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο)

 

11. Τις ανάγκες διακίνησης εγγράφων και δεµάτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Νομού Δωδ/σου)  και των ?/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του Νοµού.

12. Την αρ. 416   / 23-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ν. Αιγαίου ( Νομού Δωδ/σου ) και των ?/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του Νοµού προϋπολογιζοµένης αξίας εξήντα  εννέα χιλ. εξακοσίων  ευρώ (,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για το έτος 2014.  

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισµό της Π. Ν.Αιγαίου ( Νομού Δωδ/σου ) , Ειδικός Φορέας   072, ΚΑΕ 0823

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ?ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ?ΙΑΓ?ΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ?ΙΑΓ?ΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

?ΡΑ

 

Περιφ. Νοτίου Αιγαίου ( Νομού Δωδ/σου )

?/νση Διοικητικού -Οικονομικού

Διοικητήριο 1ος όροφος

Γραφείο 15-16

 

15-11-2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:00 π.µ.

 

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την  15/11/2013 και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών .

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη επανάληψης του διαγωνισµού αυτός θα διενεργηθεί στις 22/11/2013 στο ίδιο µέρος, την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ?ηµόσια, ενώπιον της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

Οι προσφερόµενες τιµές να δοθούν κατά κατηγορία δαπάνης όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Π.Ν.Αιγαίου ( Νομού Δωδ/σου ) και στο Επιμελητήριο .

Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης αποτελεί το σχέδιο Σύμβασης (Παράρτηµα ?΄) που επισυνάπτεται καθώς και τα Παραρτήματα Α΄ Β΄ και Γ΄

 

ΑΡΘΡΟ 1°

?ΙΚΑΙ?ΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

?ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισμό έχουν :

• Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά

• Συνεταιρισμοί.

• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

• Κοινοπραξίες προμηθευτών

οι οποίοι:

(α) έχουν σαν κύρια επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσηµο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών και διαθέτουν προς απόδειξη τούτου, ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.).

(β) πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 για την άσκηση ταχυδρομικών δραστηριοτήτων.

(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις της πανελλαδικής κάλυψης και δύνανται να παρέχουν ταχυδρομικό έργο χωρίς καµία εξαίρεση γεωγραφικής περιοχής, µε συγκεκριµένη συχνότητα.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά.

Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η απαίτηση για απασχόληση και λειτουργία, που αναφέρεται παραπάνω, πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το ένα µέλος αυτής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παράγραφο (α).

 

ΑΡΘΡΟ 2°

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι [120] εκατόν είκοσι ημέρες, προσµετρούµενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, και της εγγύησης συµµετοχής είναι [150] εκατόν πενήντα ημέρες τουλάχιστον, δηλαδή ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Προσφορά ή εγγυητική επιστολή που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής:

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό:

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή ομολόγου ?ηµοσίου. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι 5% επί της προϋπολογιζόµενης αξίας των ειδών µε Φ.Π.Α.

Προσφορά χωρίς την Εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα Εγγύηση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ηµεροµηνία, την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς και στην οποία θα αναγράφονται:

α. Τα στοιχεία του διαγωνισμού &

β. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

• ?εν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.?. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης ,της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας ,της ψευδορκίας ,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

• ?εν τελούν το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

• Είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιμελητήριο .

• ?εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του νόµου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που θα απαιτηθούν προκειµένου να αποδείξουν τα ανωτέρω.

4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, µε την

οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο απόφασης της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό έγγραφο

6. Βεβαίωση της ΕΕΤΤ πιστοποίησης του δικτύου του στο οποίο να περιλαμβάνεται πλήρης κατάσταση του δικτύου της επιχείρησης.

7. Απόφαση Έγκρισης της Πολιτικής ?ιασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υποψηφίου Αναδόχου από την Αρχή ?ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών

Γενικότερα οποιαδήποτε παραστατικά είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η νομική µορφή της εταιρίας, η διοίκησή της και η εκπροσώπησή της στον διαγωνισμό

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.?. 118/07 και κατά το άρθρο της παρούσης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ, 6 του Π.?. 118/07.

 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν είναι τα κατωτέρω:

 

α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης ,της απάτης, της εκβίασης ,της πλαστογραφίας ,της ψευδορκίας ,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης του τελευταίου  εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει κατά την ηµεροµηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Β) ΑΛΛΟ?ΑΠΟΙ

1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 1 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.?. 118/2007

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.?. 118/07.

3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν  εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣ?ΠΑ ΗΜΕ?ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ?ΑΠΑ

1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων[α] & [β] ανωτέρω και επιπλέον :

2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως  εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του νόµου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής η ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της

περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.?. 118/2007.

4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.?. 118/07,  εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Π.N.A (N.Δ)  στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.

?) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.?. 118/2007.

2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου

6 του Π.?. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της

περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2

του άρθρου 6 του Π.?. 118/2007

3) Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ?Ν ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η υποβαλλόμενη προσφορά της Ένωσης προμηθευτών θα υπογράφεται είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο µε συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προμηθευτών.

 

ΑΡΘΡΟ 4°

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι:

1. Παρουσίαση της φυσιογνωµίας (PROFILE) του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, για τη διαµόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επαγγελματικής του δραστηριότητας και τη δυνατότητα ανταπόκρισης στην καλή εκτέλεση της σύμβασης. Περιγραφή της οργάνωσης, του τεχνικού εξοπλισμού – µμεταφορικών µέσων και των εγκαταστάσεων – υποκαταστημάτων ή συνεργαζόµενων καταστημάτων, που διαθέτει για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και των µέτρων που λαµβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.

2. Κατάλογο µε παρόμοια έργα που έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία από το διαγωνιζόµενο, µε αναφορά στην αναθέτουσα αρχή, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, στην ηµεροµηνία ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, την αξία των συµβάσεων κλπ.

3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας κατά ISO

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν σύστημα µμέτρησης ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003. Οι µετρήσεις πρέπει να παρέχονται από Ανεξάρτητο Φορέα που διαθέτει πιστοποίηση σύµφωνα µε το ISO 9001:2008 Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας. Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα µέτρα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόµενων μετρήσεων από τον Ανεξάρτητο Φορέα.

 

ΑΡΘΡΟ 5°

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΤΙΜΕΣ

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι τιµές των ειδών που αναγράφονται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡ? για την εκτέλεση των εργασιών, η δε συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.

Οι τιμές για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη, θα περιλαµβάνουν και τον Φ.Π.Α.,

Μειοδότης θεωρείται αυτός που έχει τη χαµηλότερη συνολικά τιµή µε τον ΦΠΑ στα είδη του Παραρτήµατος Α΄.

Eπισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιµές θα αναφέρονται για κάθε µία εργασία χωριστά και στο σύνολό τους και δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.

 

ΑΡΘΡΟ 6°

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται απαραίτητα σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε καλά

σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:

 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.

Β) Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

( ΝΟΜΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ  )

?/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΣ

γ) Ο αριθμός της Διακήρυξης

δ) Η ηµεροµηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού

ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία και ?/νση).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν κλειστές

δακτυλογραφημένες προσφορές, υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, σε φάκελο,

σύμφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες:

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα κατά το στάδιο

αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Συγκεκριμένα, ο κυρίως φάκελος περιέχει

α) Χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «?ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ο οποίος θα

περιλαµβάνει δύο (2) υποφακέλους, όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡ?ΤΟΤΥΠΟ» και µέσα θα υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και

στοιχεία, ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», και θα περιλαµβάνονται τα αντίγραφα των ανωτέρω δικαιολογητικών συµµετοχής και στοιχείων.

β) Χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαµβάνει δύο (2) υποφακέλους, όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡ?ΤΟΤΥΠΟ» και µέσα θα υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της διακήρυξης ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», και θα περιλαµβάνονται τα αντίγραφα των ανωτέρω τεχνικών στοιχείων.

γ) Επί ποινή αποκλεισµού, χωριστός σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαµβάνει δύο (2) υποφακέλους, όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡ?ΤΟΤΥΠΟ», και µέσα θα υπάρχει η πρωτότυπη Οικονοµική Προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτηµα Α΄, ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», και θα περιλαµβάνεται αντίγραφο της Οικονοµικής Προσφοράς.

Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία και να

υπάρχει πρωτότυπη υπογραφή και επαγγελµατική σφραγίδα.

΄Ολοι οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής

προσφοράς (ΠΡ?ΤΟΤΥΠΟ & ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως

φακέλου.

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:

– Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς µε τα δικαιολογητικά καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή του διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

– Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που

υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

-Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά  μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή του διαγωνισµού και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή. Η Επιτροπή θα αποφασίσει την ηµεροµηνία και την ώρα που θα γίνει η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µετά από πρόσκληση στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται σ αυτήν την διαδικασία.

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται

αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.

 

ΑΡΘΡΟ 7°

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡ?Ν

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες

προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.

Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της

αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ν.Δ.)

?/νση ?ιοικητικού – Οικονοµικού, Διοικητήριο Ρόδος 1ος  όροφος)

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλόµενες ή ταχυδρομικά αποστελόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόμενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών ταχυδρομικώς, η σφραγίδα ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη ως ηµεροµηνία κατάθεσης, παρά µόνο η ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8°

?ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και

οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου

15 παρ.2 περ. α του Π.?. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ

της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή διενέργειας έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι προμηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμηση τους κρίνονται ουσιώδεις.

 

ΑΡΘΡΟ 9°

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισμού από εγγύηση συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σ’ αυτόν ή σε αυτούς στους οποίους κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ενώ στους λοιπούς προµηθευτές µέσα σε (5) εργάσιμες ημέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο µμειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει (πριν την υπογραφή της σύμβασης ) εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και θα έχει χρόνο ισχύος δύο µήνες µμεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο παράδοσης. Θα επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους

 

 

ΑΡΘΡΟ 10°

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 

Ο Μειοδότης υποχρεούται να παραλαμβάνει την επείγουσα αλληλογραφία από τις Δ/νσεις και τα Τμήματα και να τις επιδίδει στους παραλήπτες τους. Όσον αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες εντός Ρόδου  καθώς και τις Περιφερειακές (Κω,Καλύμνου Καρπάθου ), οι αποστολές θα κατατίθενται στα αντίστοιχα καταστήματα του µμειοδότη όπου λειτουργούν οι εκάστοτε υπηρεσίες (Κω , Καλύμνου , Καρπάθου )

Στην περίπτωση αλληλογραφίας Υπηρεσιών µε έδρα ?ηµοτική Ενότητα στις οποίες δεν λειτουργεί κατάστημα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την καθημερινή παραλαβή της αλληλογραφίας από αυτές τις Υπηρεσίες της Π.Ν.Αιγαίου ( Ν.Δ.)  

Χρόνος κατάθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται βάσει καταστάσεων, εις διπλούν, σύμφωνα µε το υπόδειγμα του παραρτήματος Β΄. Το ανωτέρω υπόδειγμα δύναται να τροποποιείται κατόπιν συμφωνίας της Π.Ν.Αιγαίου ( Ν.Δ )  µε τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει τις υπηρεσίες της Π.Ν.Α.(Ν.Δ) µε ικανό αριθμό συστημένων (Barcode), ή µε σχετικό λογισμικό αυτόματης παραγωγής τους,  ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών.

Ο υπάλληλος του καταστήματος του Αναδόχου, θα συμπληρώνει την εν λόγω κατάσταση και αφού την υπογράψει, θα επιστρέφει την µία εξ αυτών στον εν λόγω υπάλληλο της Π.ΝΑ( Ν.Δ) . Η εν λόγω κατάσταση προσυπογραµµένη και από τα δύο µέρη θα υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής. Έκαστο των µερών θα λαμβάνει από ένα αντίγραφο.

Ο αντιπρόσωπος του μειοδότη, κατά την παραλαβή της αποστολής, ελέγχει και αποδέχεται ότι το προς αποστολή είδος που παραλαμβάνει από την υπηρεσία της Π.Ν.Α ( Ν.Δ) αν:

α), στο υπό διεκπεραίωση έγγραφο έχουν σημειωθεί σωστά τα στοιχεία και η διεύθυνση του παραλήπτη.

β), το υπό διακίνηση δέµα έχει συσκευαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διεκπεραίωση του.

Οι περιγραφόμενες ποσότητες αποστολών του Παραρτήµατος Α΄, έχουν υπολογισθεί βάσει εκτιμήσεων απαιτούμενης διακίνησης ανά βάρος, µέγεθος και ειδική διαχείριση. Είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ν.Α ( Ν.Δ ), οι οποίες δύναται να διακυμανθούν είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω µε την προϋπόθεση να µη γίνει υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση η τιμολόγηση θα γίνει ανάλογα µε τις πραγματικές αποστολές και καµία απαίτηση δε θα προκύπτει για τις διακυμάνσεις προς τα κάτω.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η τιμολόγηση των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων της Π.Ν.Α(Ν.Δ) θα γίνεται, ανά µήνα συγκεντρωτικά κατά µέγεθος, κλίµακα βάρους και επιπλέον χρεώσεων βάσει των καταστάσεων κατάθεσης ταχυδρομικών αντικειμένων που έχουν υποβληθεί τον ίδιο µήνα.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τµηµατικά (µηνιαίως) µετά την εκτέλεση των εργασιών και την προσκόµιση όλων των νόµιµων παραστατικών, ήτοι Τιμολόγιο

παροχής υπηρεσιών, ηµερήσιες καταστάσεις κατάθεσης ταχυδρομικών αντικειμένων και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή.

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο:

-Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%

-Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,

-ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου

-Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ?ηµοσίων Συµβάσεων 0,10%

Η δαπάνη των εργασιών επιβαρύνεται µε φόρο εισοδήµατος 8% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ν.Δ)

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό τρόπο πληρωµής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

ΑΡΘΡΟ 12°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τη Π.Ν.Α.(Ν.Δ) , υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έµπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του.

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του κατάλληλου προσωπικού για την υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη της Π.Ν.Α( Ν.Δ)  ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτό προσώπων.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της υπηρεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί στη Π.Ν.Αιγαίου ( Ν.Δ) ή σε τρίτους από την µη τήρηση της νοµοθεσίας αυτής, υποχρεούται µόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της.

Η Π.Ν.Α( Ν.Δ) απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Η Π.Ν.Α (Ν.Δ) δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Π.Ν.Α (Ν.Δ)  για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,  εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει τη Π.Ν.Αιγαίου (Ν.Δ)  για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση µετά από εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισμού αν ο µειοδότης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και να αποφασίσει αν θα εκπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης του µειοδότη υπέρ της Περιφέρειας Ν.Α(Ν.Δ)

 

ΑΡΘΡΟ 13°

ΕΥΘΥΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς Κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της Ισχύουσας Νομοθεσίας καθ’ όλη τη Συμβατική διάρκεια της υπηρεσίας και να µεριµνά όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

Συνοπτικά, ουδεµία ασφαλιστική υποχρέωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα έχει η Π.Ν.Α( Ν.Δ) για το προσωπικό, τα προστεθέντα άτομα και τους εξωτερικούς συνεργάτες –υπεργολάβους του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη Σύμβαση σύμφωνα µε τους όρους της Σύμβασης, της Προσφοράς του, της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας, αλλιώς θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώματος, υγείας, περιουσίας, εγκαταστάσεων της Π.Ν Α(Ν.Δ)  , του προσωπικού του ή τρίτων για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτών.

Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των ταχυδρομικών αντικειμένων της Π.Ν.Α(Ν.Δ) .

 

ΑΡΘΡΟ 14°

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

?ς αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση για πληµµελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις (Απόφαση Αρ. 29030/816/2-6-2012 Καθορισμός των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση για πληµµελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη του περιεχομένου επιστολών ή δεμάτων ή καθυστέρηση στην παράδοση της επιστολικής αλληλογραφίας και των δεμάτων της Π.Ν.Α(Ν.Δ)  µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα µε το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές βάσει των Γενικών Υποχρεώσεων Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής ή Γενικής Άδειας κατά την ΕΕΤΤ.

Συγκεκριμένα, στο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές απαριθμούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες ευθύνεται η επιχείρηση και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις της (καταβολή αποζημίωσης, επιστροφή των τελών κ.λπ.) προς τον χρήστη/ καταναλωτή, για κάθε µία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις. Ορίζονται οι περιπτώσεις που η ταχυδρομική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στο χρήστη/ καταναλωτή και δημοσιοποιείται για κάθε µία από αυτές και για κάθε είδος παρεχόµενης υπηρεσίας, το ύψος της αποζημίωσης, ο αποκλειστικός χρόνος καταβολής της καθώς και ο τρόπος καταβολής. Τέλος, αναλύεται η πολιτική επιστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών λεπτομερειών της διαδικασίας επιστροφής.

 

ΑΡΘΡΟ 15°

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Π.Ν.Α(Ν.Δ). ?ς εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τη Π.Ν.Α(Ν.Δ)  ως εμπιστευτικά.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας της Π.Ν.Αιγαίου (Ν.Δ)

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες/ υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Να τηρεί τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείεται η πρόσβαση στην αλληλογραφία της Π.Ν.Α(Ν.Δ) ατόµων που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών αυτού θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και η Π.Ν.Α (Ν.Δ) κρατούν µυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της υπηρεσίας ταχυδρομικών αποστολών και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα

πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

Ο Ανάδοχος και η Π.Ν.Α(Ν.Δ) αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε το περιεχόμενο της υπηρεσίας και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν µε τις υποχρεώσεις εχεμυθείας. Ο Ανάδοχος µμεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που η Π.Ν.Α(Ν.Δ).  θα παραδώσει στον Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της υπηρεσίας ταχυδρομικών αποστολών.

Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης όσο και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Π.Ν.Α(Ν.Δ) .

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία σε ασφαλείς χώρους και σε ανθρώπους που ασχολούνται µε την υπηρεσία, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µμεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τη Π.Ν.Α(Ν.Δ)  για τα µέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, η Π.Ν.Α(Ν.Δ)  διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωµή για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή αποθετικές ζηµιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.

 

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µμεταβιβάσει τη Σύμβαση ή µέρος αυτής,

ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Π.Ν.Α (Ν.Δ)

 

ΑΡΘΡΟ 17°

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ?ΙΑΓ?ΝΙΣΜΟΥ

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συµµετέχων που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του αρ. 6 του Π.?. 118/2007, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή µε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή µε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από του προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα µε τους όρους των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός µαταιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του αρθ. 6 του Π.?. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του αρθ. 6, καταπίπτει υπέρ του ?ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µμειοδότη.

Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε αναδόχου.

 

ΑΡΘΡΟ 18°

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών που θα κατακυρωθούν, διαφορετικά κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το διάστηκα από την υπογραφή της έως 31/12/2014. Η Π.Ν.Αιγαίου (Ν.Δ) έχει το δικαίωμα παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης για δύο (2) ακόμη µήνες από τη λήξη της ισχύος της

.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.?.118/2007 και προσφυγές σύμφωνα µε τον Ν. 2522/97.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ?ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας των υπό προμήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων () και µμεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων () ΕΥΡ?, σύμφωνα µε την παρ. 6 του Π.?. του άρθρου 15 του Π.?. 118/2007.

Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής, καθώς και σχετικές πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες µέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού από το γραφείο 15 της Π.Ν. Αιγαίου (Ν.Δ) , τηλ. 22413-60543,544

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών των Ν.Π.?.?. καθώς και οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.?. 118/2007

 

 

                                                                              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

                                                                                 ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

 

Περιγραφή

Μέγεθος

Βάρος

Μονάδα

Μέτρησης

Ενδεικτική

Ποσότητα

Τιμή Με ΦΠΑ

Σύνολο με ΦΠΑ

Αποστολή επιστολών εσωτερικού προτεραιότητας

(με παράδοση το αργότερο την Τρίτη ημέρα από την επομένη ημέρα της κατάθεσης)

Μικρός φάκελος

(11,5Χ23εκ)

Έως 20 γρ

Αριθμός αποστολών

 

 

Από άνω των 20γρ έως 50 γρ

Αριθμός αποστολών

 

 

 

Από άνω των 50γρ έως 100 γρ

Αριθμός αποστολών

 

 

Μεγάλος φάκελος (32Χ23εκ)

Έως 100 γρ

Αριθμός αποστολών

 

 

Από άνω των 100γρ έως 200 γρ

Αριθμός αποστολών

1100

 

 

Από άνω των 200γρ έως 1000 γρ

Αριθμός αποστολών

 

 

Ακανόνιστος ή ογκώδης φάκελος

Έως 500 γρ

Αριθμός αποστολών

 

 

Από άνω των 500γρ έως 1000 γρ

Αριθμός αποστολών

150

 

 

Από άνω των 1000γρ έως 2000 γρ

Αριθμός αποστολών

150

 

 

Επιπλέον χρέωση για αποστολή Συστημένου

Ανεξάρτητου μεγέθους

Ανεξάρτητου μεγέθους

Αριθμός αποστολών

 

 

Επιπλέον χρέωση για Κατεπείγουσα αποστολή (με παράδοση αυθημερόν και για απομακρυσμένες περιοχές την επόμενη μέρα

Ανεξάρτητου μεγέθους

Ανεξάρτητου μεγέθους

Αριθμός αποστολών

 

 

Επιπλέον χρέωση για Κατεπείγουσα και συστημένη αποστολή (με παράδοση αυθημερόν και για απομακρυσμένες περιοχές την επόμενη μέρα

 

Ανεξάρτητου μεγέθους

Ανεξάρτητου μεγέθους

Αριθμός αποστολών

500

 

 

Επιπλέον χρέωση για αποστολή με απόδειξη παραλαβής

Ανεξάρτητου μεγέθους

Ανεξάρτητου μεγέθους

Αριθμός αποστολών

 

 

Αποστολές

ειδικών σάκων

 

 

 

 

 

 

Ειδικοί Σάκοι

Έως 7 κιλά

Αριθμός αποστολών

5

 

 

 

Από άνω των 7 κιλών έως 10 κιλών

Αριθμός αποστολών

5

 

 

 

Από άνω των 10 κιλών έως 15 κιλών

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από άνω των 15 κιλών έως 20 κιλών

Αριθμός αποστολών

30

 

 

Επιπλέον χρέωση για αποστολή Συστημένου Σάκου

Ανεξάρτητου μεγέθους

Ανεξάρτητου μεγέθους

Αριθμός αποστολών

20

 

 

Επιπλέον χρέωση για αποστολή Κατεπείγοντος Σάκου

Ανεξάρτητου μεγέθους

Ανεξάρτητου μεγέθους

Αριθμός αποστολών

5

 

 

 

Αποστολή

δεμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έως 1 κιλό

 

Αριθμός αποστολών

2

 

 

 

Από 1 κιλό έως 2 κιλά

Αριθμός αποστολών

2

 

 

 

Από 2 κιλά έως 3 κιλά

Αριθμός αποστολών

5

 

 

 

Από 3 κιλά έως 4 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 4 κιλά έως 5 κιλά

Αριθμός αποστολών

120

 

 

 

Από 5 κιλά έως 6 κιλά

Αριθμός αποστολών

50

 

 

 

Από 6 κιλά έως 7 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 7 κιλά έως 8 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 8 κιλά έως 9 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 9 κιλά έως 10 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 10 κιλά έως 11 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 11 κιλά έως 12 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 12 κιλά έως 13 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 13 κιλά έως 14 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 14 κιλά έως 15 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 15 κιλά έως 16 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

 

 

Από 16 κιλά έως 17 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 17 κιλά έως 18 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 18 κιλά έως 19 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

Από 19 κιλά έως 20 κιλά

Αριθμός αποστολών

10

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER)

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

 

ΕΝΤΟΣ

ΠΟΛΗΣ

Αποστολή αντικειμένων βάρους μέχρι 2 κιλά με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα επί αποδείξει

500

 

 

Αποστολή αντικειμένων βάρους από 2 κιλά με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα επί αποδείξει

50

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αποστολή αντικειμένων βάρους μέχρι 2 κιλά με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα επί αποδείξει

 

 

Αποστολή αντικειμένων βάρους από 2 κιλά με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα επί αποδείξει

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα

20

 

 

 

Χρέωση επιστροφής

150

 

 

 

Επίδοση Σαββάτου

10

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΥΠΟ?ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ονοµασία Τράπεζας

Κατάστηµα ……………………………….

(?/νση: οδός- αριθµός, Τ.Κ., ΡΑΧ) Ηµεροµηνία έκδοσης.

ΕΥΡ? …………………….

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία

απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ……………….ΕΥΡ?………………….

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡ?

………………………υπέρ της εταιρείας……………………………………………………….. ?/νση

……………………………………………………… για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο

διαγωνισµό της ……………………………………………………………… για την προµήθεια

……………………………………………………………. σύµφωνα µε την υπ'

αριθµ …………. / …………?/ξή σας.

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν

πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτηση σας µέσα σε τρεις (3)

ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της

Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν

από την ηµεροµηνία λήξης της.

• Η παρούσα ισχύει µέχρι την………………………………………………………………….

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί

στο ?ηµόσιο και Ν.Π.?.?., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο

Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.

ΣΗΜΕΙ?ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερη κατά ένα (1) µήνα (µετά τις

120 ηµέρες) του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ?ιακήρυξη.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚ?Ν & ?ΑΝΕΙ?Ν

Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών &

?ανείων θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διατυπώνεται ο όρος:

«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς

καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή

αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτηση σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη

ειδοποίηση σας.»

ή «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.?. 118/2007».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕ?ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη Ρόδο , σήµερα, την ………………………………………… 2013 µεταξύ των

παρακάτω συµβαλλοµένων

Α. Της Εταιρίας……………………………………………………., που εδρεύει στ…

………………………. επί της οδού……………………………………….., και εκπροσωπείται

νόµιµα στην παρούσα, υπό τ…. ……………………………………………………, στο εξής

αναφερόµενη ως «ΑΝΑ?ΟΧΟΣ» µε Α.Φ.Μ. ………………………………………… και Α?Τ.

…………………………………………..

Β. Της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Ν.Δ)  στη Ρόδο Διοικητήριο  

και εκπροσωπείται νόµιµα υπό του

……………………………………………………………………..µε ΑΦΜ 998225768 στο εξής

αναφερόµενη ως «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και

συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Με την παρούσα σύµβαση ο «ΑΝΑ?ΟΧΟΣ» σε εκτέλεση της µε αριθµ. …………./…. …… .

… Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αναλαµβάνει την υποχρέωση διακίνησης

εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών της

«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ», υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην

παρούσα. Στα πλαίσια της εγγυοδοσίας καλής εκτέλεσης ο «ΑΝΑ?ΟΧΟΣ» κατέθεσε στην

Υπηρεσία µας την αριθµ.. ……………………../……-…….-……… εγγυητική επιστολή της

…………………………. ποσού …………………………….. Ευρώ (……………………….. €).

 

2. ?ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το διάστηµα από την υπογραφή της έως  31/12/2014

 Η Π.Ν.Α(Ν.Δ) χει το δικαίωµα παράτασης της χρονικής διάρκειας της

σύµβασης για δύο (2) ακόµη µήνες από τη λήξη της ισχύος της.

 

3. ΤΙΜΗΜΑ

Ρητά συµφωνείται ότι το συνολικό τίµηµα για την εκτέλεση της παρούσας, που αφορά στην                                                                  

 διακίνηση εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών

αναγκών της Π.Ν.Α(Ν.Δ) έτους 2014 δεν θα υπερβεί το ποσό των

…………………………..€      συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 16%

 

4. ΠΑΡΑ?ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο Μειοδότης υποχρεούται να παραλαµβάνει από τις Δ/νσεις και Τμήματα των υπηρεσιών της Π.Ν.Α(Ν.Δ)

τις αποστολές και να τις επιδίδει στους παραλήπτες τους. Όσον αφορά τις

υπόλοιπες υπηρεσίες εντός Ρόδου καθώς και τις περιφερειακές, οι αποστολές ΚΏ- Καρπάθου- Καλύμνου )θα

κατατίθενται στα αντίστοιχα καταστήµατα του µειοδότη όπου λειτουργούν οι εκάστοτε

υπηρεσίες (Κώ- Καλύμνου- Καρπάθου )

Στην περίπτωση αλληλογραφίας Υπηρεσιών µε έδρα ?ηµοτική Ενότητα στις οποίες

δεν λειτουργεί κατάστηµα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την

καθηµερινή παραλαβή της αλληλογραφίας από αυτές τις Υπηρεσίες της Π.Ν.Α(Ν.Δ)

 

Χρόνος κατάθεσης των ταχυδροµικών αντικειµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η κατάθεση των ταχυδροµικών αντικειµένων θα γίνεται βάσει καταστάσεων, εις διπλούν,

σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Β΄. Το ανωτέρω υπόδειγµα δύναται να

τροποποιείται κατόπιν συµφωνίας της Π.Ν.Α(Ν.Δ)  µε τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύει τις υπηρεσίες της Π.Ν.Α(Ν.Δ) µε ικανό αριθµό συστηµένων

(Barcode), ή µε σχετικό λογισµικό αυτόµατης παραγωγής τους, ανάλογα µε τις ανάγκες

των υπηρεσιών.

Ο υπάλληλος του καταστήµατος του Αναδόχου, θα συµπληρώνει την εν λόγω κατάσταση

και αφού την υπογράψει, θα επιστρέφει την µία εξ αυτών στον εν λόγω υπάλληλο της

Π.Ν.Α(Ν.Δ) . Η εν λόγω κατάσταση προσυπογραµµένη και από τα δύο µέρη θα υπέχει

θέση απόδειξης παραλαβής. Έκαστο των µερών θα λαµβάνει από ένα αντίγραφο.

Ο αντιπρόσωπος του µειοδότη, κατά την παραλαβή της αποστολής, ελέγχει και

αποδέχεται ότι το προς αποστολή είδος που παραλαµβάνει από την υπηρεσία της Π.Ν.Α(Ν.Δ)  

αν:

α), στο υπό διεκπεραίωση έγγραφο έχουν σηµειωθεί σωστά τα στοιχεία και η διεύθυνση

του παραλήπτη.

β), το υπό διακίνηση δέµα έχει συσκευαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής

διεκπεραίωση του.

Οι περιγραφόµενες ποσότητες αποστολών του Παραρτήµατος Α΄, έχουν υπολογισθεί βάσει

εκτιµήσεων απαιτούµενης διακίνησης ανά βάρος, µέγεθος και ειδική διαχείριση. Είναι

ενδεικτικές και δεν είναι δεσµευτικές για την Π.Ν.Α(Ν.Δ), οι οποίες δύναται να

διακυµανθούν είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω µε την προϋπόθεση να µη γίνει

υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισµού της υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση η τιµολόγηση θα γίνει ανάλογα µε τις πραγµατικές αποστολές και καµία

απαίτηση δε θα προκύπτει για τις διακυµάνσεις προς τα κάτω.

 

 

 

5. ΠΛΗΡ?ΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Η τιµολόγηση των διακινηθέντων ταχυδροµικών αντικειµένων της Π.Ν.Α(Ν.Δ)  θα

γίνεται, ανά µήνα συγκεντρωτικά κατά µέγεθος, κλίµακα βάρους και επιπλέον χρεώσεων

βάσει των καταστάσεων κατάθεσης ταχυδροµικών αντικειµένων που έχουν υποβληθεί τον

ίδιο µήνα.

Η πληρωµή στον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά (µηνιαίως) µετά την εκτέλεση των

εργασιών και την προσκόµιση όλων των νόµιµων παραστατικών, ήτοι Τιµολόγιο παροχής

υπηρεσιών, ηµερήσιες καταστάσεις κατάθεσης ταχυδροµικών αντικειµένων και κάθε άλλο

δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή.

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο:

-Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%

-Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,

-ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου

-Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ?ηµοσίων Συµβάσεων 0,10%

Η δαπάνη των εργασιών επιβαρύνεται µε φόρο εισοδήµατος 8% επί της καθαρής αξίας του

τιµολογίου παροχής υπηρεσιών

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομού Δωδ/σου)

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό τρόπο

πληρωµής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

6. ΥΠΟΧΡΕ?ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ?ΟΧΟΥ

 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται

στενά µε τη Π.Ν.Α(Ν.Δ), υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε

παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση των ταχυδροµικών υπηρεσιών.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα

εκπαιδευµένο και έµπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την

ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του.

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του κατάλληλου προσωπικού για την

υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την

απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν

πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύµα

συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη της

Π.Ν.Α(Ν.Δ)  ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτό προσώπων.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της

ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την

εκτέλεση των υποχρεώσεων της υπηρεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε

παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί στη Π.Ν.Α(Ν.Δ) ή σε τρίτους από την µη

τήρηση της νοµοθεσίας αυτής, υποχρεούται µόνος ο Ανάδοχος προς την

αποκατάστασή της.

Η Π.Ν.Αιγαίου(Ν.Δ) απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν

ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των ταχυδροµικών υπηρεσιών.

Η Π.Ν.Α(Ν.Δ) δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που

αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον

υπεύθυνα έναντι της Π.Ν.Α(Ν.Δ) για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών

από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της

εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας,

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την

ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφώνεται µε

τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας

διακήρυξης, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει τη Π.Ν.Α(Ν.Δ) για κάθε θετική και

αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και

αν προέρχεται.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει

εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά

στοιχεία.

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να

διακόψει τη σύµβαση µετά από εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισµού αν ο

µειοδότης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και να αποφασίσει αν θα

εκπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης του µειοδότη υπέρ της Περιφέρειας Ενότητας

Δωδ/σου.

 

7. ΕΥΘΥΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας δε δηµιουργείται καµιά έννοµη

σχέση µεταξύ της Π.Ν.Α(Ν.Δ) και του προσωπικού του Αναδόχου ή των

Υπεργολάβων του που απασχολούνται στην υπηρεσία, ούτε και µεταξύ του

Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του και του προσωπικού της Π.Ν.Α(Ν.Δ).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το

προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς Κοινωνικής

ασφάλισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ισχύουσας Νοµοθεσίας καθ’ όλη τη

Συµβατική ?ιάρκεια της υπηρεσίας και να µεριµνά όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί

συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

Συνοπτικά, ουδεµία ασφαλιστική υποχρέωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα έχει

η Π.Ν.Α(Ν.Δ) για το προσωπικό, τα προστεθέντα άτοµα και τους εξωτερικούς

συνεργάτες –υπεργολάβους του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη Σύµβαση

σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, της Προσφοράς του, της ?ιακήρυξης και

της κείµενης νοµοθεσίας, αλλιώς θα εφαρµόζονται οι διαδικασίες που

προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και

προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος, αστικά και

ποινικά, για κάθε βλάβη σώµατος, υγείας, περιουσίας, εγκαταστάσεων της Π.Ν.Α(Ν.Δ)

 του προσωπικού του ή τρίτων για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας

βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά την εκτέλεση των

ταχυδροµικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του εφόσον

οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτών.

Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των ταχυδροµικών

αντικειµένων της Π.Ν.Α(Ν.Δ)

 

8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙ?ΣΕΙΣ

?ς αποζηµίωση, ορίζεται η προβλεπόµενη από την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική

απόφαση για πληµµελή παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών από τις ταχυδροµικές

επιχειρήσεις (Απόφαση Αρ. 29030/816/2-6-2012 Καθορισµός των περιπτώσεων

που επιβάλλεται κατ’ αποκοπή αποζηµίωση για πληµµελή παροχή ταχυδροµικών

υπηρεσιών).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη του περιεχοµένου επιστολών ή

δεµάτων ή καθυστέρηση στην παράδοση της επιστολικής αλληλογραφίας και των

δεµάτων της Π.Ν.Α(Ν.Δ) µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις

σύµφωνα µε το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές βάσει των Γενικών

Υποχρεώσεων Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων που παρέχουν ταχυδροµικές

υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής ή Γενικής Άδειας κατά την ΕΕΤΤ.

Συγκεκριµένα, στο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές απαριθµούνται

οι περιπτώσεις για τις οποίες ευθύνεται η επιχείρηση και προσδιορίζονται οι

υποχρεώσεις της (καταβολή αποζηµίωσης, επιστροφή των τελών κ.λπ.) προς τον

χρήστη/ καταναλωτή, για κάθε µία από τις αναφερόµενες περιπτώσεις. Ορίζονται οι

περιπτώσεις που η ταχυδροµική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει

αποζηµίωση στο χρήστη/ καταναλωτή και δηµοσιοποιείται για κάθε µία από αυτές

και για κάθε είδος παρεχόµενης υπηρεσίας, το ύψος της αποζηµίωσης, ο

αποκλειστικός χρόνος καταβολής της καθώς και ο τρόπος καταβολής. Τέλος,

αναλύεται η πολιτική επιστροφής ταχυδροµικών αντικειµένων

συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών λεπτοµερειών της διαδικασίας επιστροφής.

 

 

9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές

πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Π.Ν.Α(Ν.Δ). ?ς εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όλα τα

πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν

στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των ταχυδροµικών υπηρεσιών

ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τη Π.Ν.Α(Ν.Δ) ως εµπιστευτικά.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας της Π.Ν.Α(Ν.Δ)

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει

ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες/ υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται

µε τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Να τηρεί τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας προκειµένου να αποκλείεται η πρόσβαση

στην αλληλογραφία της Π.Ν.Α(Ν.Δ) ατόµων που δεν δικαίωµα πρόσβασης.

Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του

Αναδόχου κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών ταχυδροµικών αποστολών αυτού

θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή

δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και η Π.Ν.Α(Ν.Δ) κρατούν µυστική κάθε

πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της υπηρεσίας

ταχυδροµικών αποστολών και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα

πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους

του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους για την εκτέλεση

του παρόντος Έργου.

Ο Ανάδοχος και η Π.Ν.Α(Ν.Δ) αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες σε

όσους υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε το περιεχόµενο της υπηρεσίας και

διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συµφωνούν µε τις

υποχρεώσεις εχεµύθειας. Ο Ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους

υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους για

την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών, οι

οποίες είναι εµπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που η Π.ΝΑ(Ν.Δ) θα παραδώσει στον Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την

εκτέλεση της υπηρεσίας ταχυδρομικών αποστολών.

Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύµβασης όσο και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο

Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να µη

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που

θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να µην

γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας που θα εκτελέσει χωρίς την

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Π.Ν.Α(Ν.Δ).

Ο Ανάδοχος αναλαβαίνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία σε

ασφαλείς χώρους και σε ανθρώπους που ασχολούνται µε την υπηρεσία,

αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή

εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τη Π.Ν.Α(Ν.Δ) για τα μέτρα

που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή

παράλειψη του Αναδόχου, η Π.Ν.Αιγαίου (Ν.Δ) διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση

των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει

πληρωμή για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή αποθετικές ζηµιές που θα έχει

 κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της

Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.

 

 

 

10. ΕΚΧ?ΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος

αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε

οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Π.Ν.Α(Ν.Δ)

11. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο «ΑΝΑ?ΟΧΟΣ» ρητώς αναγνωρίζει ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης όσα

διαλαμβάνονται στην από …../……/…….. συνημμένη οικονομική προσφορά του.

Η εκτέλεση της Σύµβασης αυτής ειρηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από την

Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2362/95 "περί Δημοσίου

Λογιστικού κλπ" (ΦΕΚ 247/Α’/95), του Ν. 2286/95 "περί προμηθειών του Δημοσίου

Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/Α’/95) και του Π.?. 118/07 «Περί

Κανονισμού Προμηθειών  Δημοσίου», όπως ισχύουν σήµερα.

Η παρούσα διαβιβάστηκε, συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφηκε από

τους συμβαλλομένους.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                        Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                           

 

 

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ