ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ?ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ – ΣΥΜΗ – ΧΑΛΚΗ- ΚΑΣΟΣ»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΩΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΜΗ ΧΑΛΚΗΚΑΣΟΣ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρμογής ανά ομάδα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: To πρόγραμμα είναι ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 067 του ΠΔΕ της ΠΝΑΙ έτους 2020.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/05/2020 και ώρα 11:00

 

ΑΔΑ διακήρυξης : Ψ8Ρ77ΛΞ-ΙΓ2

ΑΔΑΜ διακήρυξης : 20PROC006611813 2020-04-24

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής : 91/2020 (ΑΔΑ : ΩΒΙΧ7ΛΞ-ΓΝ0)