Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά."  Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α. 200.000 ευρώ.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού , Περίληψη Διακήρυξης , Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς , Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής.

image_print