Τεύχη:         Τιμολόγιο, ΕΣΥ , ΤΣΥ, Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός, ΤΕΥΔ, Προδιαγραφές, Αναλυτικές Προμετρήσεις, Προμέτρηση, Διακήρυξη, Οικονομική Προσφορά, Προκήρυξη

Μελέτη:        Υπολογισμοί , ΦΑΥ , ΣΑΥ , Στατικοί υπολογισμοί

Σχέδια :       Υδραυλικά:   Υ01 , Υ02.1, Υ02.2, Υ03, Υ04, Υ05, Υ05.2, Υ06, Υ07, Υ08, Υ09, Υ10 , Υ11

                   Αρχιτεκτονικά: AR01

                   Στατικά:    S01

                    Η/Μ:  ΗΜΛ1 , ΗΜΛ2 , ΗΜΛ3 , ΗΜΛ4, ΗΜ1, ΗΜ2, ΗΜ3 , ΗΜ4 , ΗΜ5 , ΗΜΓ1 , ΗΜΓ2