Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Tροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 752.423,74 €

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr (α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 94838/2020)
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε φυσικό αρχείο στην Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας : Ερυθρού Σταυρού 12 Ρόδος , τ.κ. 85100 μέχρι και την 20/08/2020.
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 21/08/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμημ. Προμηθειών Δωδ/σου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παράρτημα V – Τεχνικές προδιαγραφές

Παράρτημα VΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα VII -ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΝΗΣΙ

ΤΕΥΔ

———-

Διευκρινήσεις (υπ’αριθ .1) επί του Διαγωνισμού 

 

image_print