ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΔΑ : Β4ΠΠ7ΛΞ-ΜΝ6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                

Αριθμ.Πρωτ : 1384 / 24-02-12

 

Περίληψη Διακήρυξης

 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδ/σου) διακηρύσσει την επαναδημοπράτηση του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη  αναδόχου για την υλοποίηση του έργου « Δημιουργία τουριστικής ταυτότητας (destination brand) για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου» προϋπολογισμού    80.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

    Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου

    την 27/03/2012 ημέρα Τρίτη και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

    Ώρα έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ

   

    Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από   

    την Δ/νση Τουρισμού Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

     (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου )   τηλ. 22413-60544-566  που

     στεγάζεται στο Διοικητήριο.

                                                                                  Η Διευθύντρια

                                                                            Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών

                                                                                          Δωδ/σου

                                                                                  Καλλιόπη Διακαντώνη

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ_ΤΟΥΡΙΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΣΑ_ΤΕΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ_ΤΟΥΡΙΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΣΑ_ΤΕΛΙΚΟ_ΛΟΙΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 _ Τουριστική ταυτότητα Νότιας Ευρώπης_7.10.11