Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει βάσει της  αριθ. 348/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, δημόσια δημοπρασία με γραπτές προσφορές καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης και μέχρι την 12-11-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Όλη η διακήρυξη εδώ.