Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται κατωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αρ.93062 / 2020)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 10/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 00:01

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/06/2020 ημέρα ευτέρα και ώρα 17:00 μμ

Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/07/2020 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 17:00 μμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 03/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 30/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TEXN.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (ΑΔΑ : 6Ο207ΛΞ-ΖΞ6 / 26-06-2020)