Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ»
Εκτιμώμενης αξίας 23.200.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου: «Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» και περιλαμβάνει την αποδοτική λειτουργία, συντήρηση, παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Ρόδου, του Φράγματος Γαδουρά, και του Υδραγωγείου, για σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακούς μήνες σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη, τη ΣΥ-ΤΠ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη καθώς και για δώδεκα (12) επιπλέον ημερολογιακούς μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης.

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ» Εκτιμώμενης αξίας 23.200.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (pdf)

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ» Εκτιμώμενης αξίας 23.200.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) (pdf)

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ» Εκτιμώμενης αξίας 23.200.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) (pdf)

image_print