ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016,   για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ Δωδ/σου για δύο έτη»

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 92651 / 2020

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται κατωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών                   :  02/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 00:01

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 μμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών   : 17/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ

 Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο  είναι  1.085.435,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 

image_print