Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ