Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω  των ορίων διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 203.785,33 €

1. Διακήρυξη
2. Περίληψη
3. Τεχνικές προδιαγραφές
4. Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς
5. Υπόδειγμα ΤΕΥΔ
6. Έντυπο Προδικαστικών προσφυγών