Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» -«Κοινωνική Σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου (53)» με κωδικό ΟΠΣ 5000142 και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 76669.Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.  ,60 €

 

Διακήρυξη, Περίληψη, Παράρτημα V, Παράρτημα VI