Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω  των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ)στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»/Κοινωνική Σύμπραξη 53.Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 178.556,00 €.

 

Η Δισκήρυξη, η περίληψη της διακήρυξης, Τεχνικές Προδιαγραφές, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, ΤΕΥΔ 

Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού

image_print