Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 » , Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.  474.115,37 €.

 

Περίληψη , Διακήρυξη , Παράρτημα VΙ-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς , Τεχνικές Προδιαγραφές  , Υπόδειγμα ΕΕΕΣ.