Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου/χων για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Νομό Κυκλάδων (έδρα και Περιφερειακές Ενότητες), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, προϋπολογισμού εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (110.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

Όλη Διακήρυξη. Περίληψη της Διακήρυξης.