Προκήρυξη ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου παροχής της γενικής υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας ,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου παροχής της γενικής υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας ,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)