Διακήρυξη ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου παροχής της γενικής υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ»Εκτιμώμενης αξίας 562.948,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Προκήρυξη ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου παροχής της γενικής υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 562.948,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου παροχής της γενικής υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 562.948,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)