Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ».
Προϋπολογισμός: ,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ».
Προϋπολογισμός: ,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)