Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ».Προϋπολογισμός: 162.096,78 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ».
Προϋπολογισμός: 162.096,78 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ».
Προϋπολογισμός: 162.096,78 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)