Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩ-ΚΕΦΑΛΟΣ (2017)».Προϋπολογισμός: 175.641,03 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩ-ΚΕΦΑΛΟΣ (2017)».
Προϋπολογισμός: 175.641,03 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩ-ΚΕΦΑΛΟΣ (2017)».
Προϋπολογισμός: 175.641,03 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)