Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

                                           «Βελτίωση επαρχιακής οδού 81Α02 επί της γέφυρας Κρεμαστής ν. Ρόδου»

                                                               Εκτιμώμενης αξίας 3.665.000,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει την προσθήκη – ενίσχυση της υφιστάμενης Γέφυρας Κρεμαστής, την κατασκευή κυκλικού κόμβου στο
δυτικό άκρο της γέφυρας και επεμβάσεις σύνδεσης του τοπικού δικτύου, για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της επαρχιακής οδού.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού 81Α02 επί της γέφυρας Κρεμαστής ν. Ρόδου» Εκτιμώμενης αξίας 3.665.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού 81Α02 επί της γέφυρας Κρεμαστής ν. Ρόδου» Εκτιμώμενης αξίας 3.665.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)