Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν.Αι., ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ–ΛΙΝΔΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ»
Εκτιμώμενης αξίας ,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την Συντήρηση, επί χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών, του οδικού δικτύου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και ειδικότερα των νήσων Ρόδου και Χάλκης, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (Δ.Τ.Ε.Δ.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Αι.).

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν.Αι., ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ–ΛΙΝΔΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας ,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν.Αι., ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ–ΛΙΝΔΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας ,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) (pdf)