Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν.Αι., ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ»
Εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την Συντήρηση, επί χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών, του οδικού δικτύου, της Περιφερειακής Ενότητας Κω και ειδικότερα της νήσου Κω, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (Δ.Τ.Ε.Δ.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Αι.).

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν.Αι., ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν.Αι., ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%) (pdf)