Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ»
Εκτιμώμενης αξίας 354.838,71 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση δρόμων (χωματόδρομων ή με κατεστραμμένο οδόστρωμα από σκυρόδεμα) του Δήμου Λειψών, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειάς τους και την εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου η διέλευση τους γίνεται από δύσκολη έως αδύνατη.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 354.838,71 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 354.838,71 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (pdf)

image_print