Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 1.150.000,00 Ευρώ  (άνευ Φ.Π.Α.)

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην πλακόστρωση δρόμων του Δήμου Κάσου στους οικισμούς Φρυ, Πόλι και Παναγία, με στόχο την προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 183010 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη ( www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.150.000,00 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.150.000,00 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) (pdf)