ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5×5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΚΑΜΙΝΙΑ” ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ”

Για την Προκήρυξη και την Διακήρυξη πατήσετε εδώ 

Για τα Τεύχη Δημοπράτησης πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ