Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) ,25 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% *)

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΛΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) ,25 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% *) (pdf)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) ,25 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% *) (pdf)

* Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ αφορά μόνο στο κόστος της κανονικής λειτουργίας και του δικαιώματος προαίρεσης (ΜΕΡΟΣ 2). Όσον αφορά στην κατασκευή του έργου (ΜΕΡΟΣ 1) εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αντιστροφή υποχρέωσης ΦΠΑ.